Pensioen

Via je werk bouw je pensioen op, maar is dat wel voldoende tegen de tijd dat je met pensioen gaat? Je wil eerder stoppen met werken maar zit dat er wel in?

Mocht je plots komen te overlijden, komen je partner en je kinderen dan niets tekort? Is er dan genoeg financiële ruimte om de kinderen te kunnen laten studeren?

IN WELKE LEVENS- EN PENSIOENFASE ZIT JIJ?

IS DAT GOED GEREGELD IN JOUW /JULLIE PENSIOENREGELING?

WAARIN VERSCHILT HET HUIDIGE PENSIOENSTELSEL VAN HET NIEUWE?

Het doel van het huidige pensioenstelsel is om mensen bij hun pensionering een vaste uitkering te geven die ongeveer 75 procent is van het gemiddelde salaris dat je tijdens je werkzame jaren hebt verdiend. Dat doel verandert niet in het nieuwe pensioenstelsel.

In het nieuwe pensioenstelsel oftewel de pensioenwet 2023 bouwen werknemers een individueel pensioenvermogen op in plaats van een gegarandeerde jaarlijkse vaste uitkering. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten en de rentestand op het moment van uitkeren. Werknemers krijgen meer inzicht en keuzevrijheid in hun pensioenopbouw. Iedereen krijgt dus een eigen pensioenpot! Veel rendement is een hoger pensioen, minder rendement betekent een lager pensioen.

Hoe hoog je premie wordt, hangt straks dus alleen nog af van bij welk pensioenfonds je zit en hoe het deelnemersbestand er daar uitziet. Wel is het premiebedrag maximaal 30 procent van je salaris, want dat is wettelijk vastgesteld.

 Pensioenfondsen hebben dan tot 1 januari 2027 om over te stappen naar het nieuwe stelsel.

Bij de W van Wonen staat je levensfase centraal.

Hierbij moet je denken aan gebeurtenissen die zich in een bepaalde periode voordoen. Bijvoorbeeld op jezelf gaan wonen, trouwen of samenwonen, het kopen van een (eerste) woning, kinderen krijgen / kinderen die gaan studeren, (eerder) stoppen met werken, verzorgingstehuis of zelf zorgen voor zorg, overlijden en testament.

Klik op de downloadknop om het gratis  e-book op te vragen.

DE NIEUWE PENSIOENWET IS INGEGAAN WAT GAAT ER VERANDEREN EN WAAROM?

WAT BLIJFT ER HETZELFDE IN HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL?
  • We blijven allemaal levenslang pensioen sparen en delen de risico’s van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid met elkaar.
  • Een gezamenlijke uitvoering van pensioenregelingen en beperken de kosten voor deelnemers 
  • De verplichte pensioenopbouw via de werkgever blijft.
  • Iedereen krijgt vanaf de pensioenleeftijd AOW van de overheid en ontvangt dat zolang hij/zij leeft.
  • Werknemers blijven meestal pensioen opbouwen als ze arbeidsongeschikt raken.
  • Bij overlijden krijgt de partner vaak een nabestaandenpensioen, ook als een medewerker overlijdt voordat hij of zij met pensioen is.
VOOR WIE GELDT DE NIEUWE PENSIOENWET?

Voor iedereen die in Nederland via een werkgever pensioen gaat opbouwen, heeft opgebouwd of al met pensioen is.

Nieuwe pensioenstelsel: Fiscale ruimte voor compensatie

In het nieuwe stelsel wordt door iedereen dezelfde premie betaald, waardoor de opbouw degressief wordt: het percentage ingelegde premie stijgt niet, maar het eindresultaat wordt elk jaar lager, doordat de premie steeds minder lang kan renderen. Iemand die jong start en een werkzaam leven lang de leeftijdsonafhankelijke premie krijgt, is even goed af als in het huidige stelsel. Maar oudere deelnemers bouwen in het nieuwe stelsel minder op naarmate de jaren stijgen. Dus komen zij niet aan de beoogde opbouw van de pensioendatum. Om dit gemis aan pensioenopbouw te compenseren, mag een werkgever gedurende tien jaar de premiegrens met drie procentpunten verhogen. Dit betekent dat de premie voor compensatie maximaal 33 procent van de pensioengrondslag bedraagt, verminderd met de inleg aan reguliere premie. Zo is er voor een deelnemer voor wie 26 procent aan reguliere premie is betaald, nog 7 procent beschikbaar voor compensatie.

HOE HOOG WORDT DE PENSIOENPREMIE?

Dat hangt straks af van bij welk pensioenfonds je zit en hoe het deelnemersbestand er daar uitziet. In het nieuwe stelsel bepaalt de werkgever een vast premiepercentage (maximaal 30 procent van het salaris, want dat is wettelijk vastgesteld) ongeacht de leeftijd van een werknemer. De premie is dus voor iedereen gelijk en stijgt dus niet met de leeftijd van de werknemer. Die vaststaande premieregeling wordt ook wel de‘vlakke’ premieregeling genoemd.

WAT GEBEURT ER ALS DE WET TOEKOMSTVOORZIENINGEN IN WERKING TREEDT

Direct na de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen hebben pensioenuitvoerders er een zorgplicht bij: die van verplichte keuzebegeleiding. Zij moeten de deelnemers op een adequate wijze begeleiden bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst en zij moeten de keuzeomgeving inrichten.

HET PENSIOENSTELSEL IS TRANSPARANT EN PERSOONLIJK?

Werknemer krijgt straks te zien hoeveel geld er voor hem of haar is gereserveerd voor het pensioen in de pensioenpot en hoe dit vermogen zich ontwikkelt als gevolg van de betaalde premie en het behaalde rendement. De ingelegde premie wordt belegd.
Jongeren hebben meer tijd om mee- en tegenvallers richting de toekomst op te vangen en ouderen veel minder. Daarom wordt het geld per leeftijdsgroep anders belegd. Zo bouwt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen op.

VERANDEREN DE PREMIEREGLINGEN?

Premieregelingen worden aangepast. Veel bestaande regelingen werken met een premiestaffel: hoe ouder iemand is, hoe meer premie er voor hem of haar wordt ingelegd.
Dat wordt anders: voor alle pensioenregelingen wordt eenzelfde leeftijdsonafhankelijke premie ingelegd. Er komen twee soorten premieregelingen die door alle typen pensioenuitvoerders kunnen worden uitgevoerd: de solidaire en de flexibele premieovereenkomst. De premie-uitkeringsovereenkomst is alleen beschikbaar bij verzekeraar

VERANDEREN DE PREMIEREGLINGEN?

Premieregelingen worden aangepast. Veel bestaande regelingen werken met een premiestaffel: hoe ouder iemand is, hoe meer premie er voor hem of haar wordt ingelegd.
Dat wordt anders: voor alle pensioenregelingen wordt eenzelfde leeftijdsonafhankelijke premie ingelegd. Er komen twee soorten premieregelingen die door alle typen pensioenuitvoerders kunnen worden uitgevoerd: de solidaire en de flexibele premieovereenkomst. De premie-uitkeringsovereenkomst is alleen beschikbaar bij verzekeraar

WAT BETEKENT DE NIEUWE PENSIOENWET VOOR MIJN PENSIOENVERMOGEN

Als in 2027 de nieuwe pensioenregels gelden, mag vanaf dat moment alleen nog nieuw pensioen worden gespaard. Het is de bedoeling dat al het pensioenvermogen dat al gespaard is, mag worden omgezet naar het nieuwe stelsel.Dat heet invaren. Alleen als dit echt ongunstig uitpakt, wordt er niet ingevaren. Of het geld nou wel of niet wordt meegenomen, de nieuwe opbouw vindt plaats met de regels van het nieuwe systeem. Als het gespaarde geld niet meegaat, dan blijven de huidige regels voor dat deel gelden.

HET PENSIOENSTELSEL IS FLEXIBEL! WAT BETEKENT DAT?

De vaste pensioenuitkering verdwijnt waardoor er eerder ruimte is voor een verhoging van de pensioenen. . Als het goed gaat met de economie, dan groeit het verwachte pensioen, gaat het slechter dan daalt het pensioen. Ook voor gepensioneerden!
Als je dichter bij je pensioen komt, wordt de beweeglijkheid kleiner. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelt.

WAT IS EEN FLEXIBEL PREMIEOVEREENKOMST?

Elke deelnemer heeft zijn eigen beleggingspot. Alle positieve of negatieve beleggingsrendementen worden direct verwerkt in dit persoonlijke pensioenkapitaal. Afhankelijk van de inrichting van de regeling heeft de deelnemer meer keuze in de manier waarop wordt belegd en kan hij of zij zelf kiezen voor een zekerder of een mogelijk hoger pensioen.

WAT IS EEN FLEXIBEL PREMIEOVEREENKOMST?

Elke deelnemer heeft zijn eigen beleggingspot. Alle positieve of negatieve beleggingsrendementen worden direct verwerkt in dit persoonlijke pensioenkapitaal. Afhankelijk van de inrichting van de regeling heeft de deelnemer meer keuze in de manier waarop wordt belegd en kan hij of zij zelf kiezen voor een zekerder of een mogelijk hoger pensioen.

Voor 40+ is het nieuwe pensioenstelsel niet gunstig. Worden zij gecompenseerd?

Er worden manieren onderzocht om hen te compenseren. Denk aan de overwaarde van het pensioenfonds inzetten. In het nieuwe stelsel hoeven fondsen immers minder geld achter de hand te houden. Of via premieverhoging, dan betalen werkgevers ook een deel mee. Per pensioenfonds zal hierover een beslissing genomen moeten worden. De vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen kiezen samen voor welke oplossing gekozen wordt.

WAT BETEKENT HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL VOOR HET NABESTAANDENPENSIOEN?

Het nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum wordt straks voor iedereen op risicobasis.
Je nabestaanden zijn verzekerd van een uitkering zolang jij meedoet met een pensioenregeling. Hoelang je deelneemt, maakt voor de hoogte van de uitkering niet uit.

Het partnerpensioen is maximaal 50% van het jaarsalaris waarover je pensioen opbouwt. Het wezenpensioen is maximaal 20% van dat jaarsalaris. In jouw pensioenregeling kan een lager percentage zijn afgesproken.

Partnerpensioen op risicobasis vervalt als je uit dienst gaat en als je gaat scheiden.

MOGELIJK PENSIOENGAT VOOR 35 TOT 60 JARIGEN!

De verwachting is dat het nieuwe pensioenstelsel uiteindelijk meer pensioen oplevert. Voor mensen die niet heel jong en niet heel oud zijn kan dat nu nog anders liggen. Omdat er wordt overgestapt op individuele potjes, kunnen zij niet meer profiteren van de collectieve inleg. Euro’s die je als jongere inlegt, zijn doorgaans meer waard omdat er langer mee belegd kan worden. De groep 35 tot 65-jarigen slaan deze fase in het nieuwe pensioenstelsel over, waardoor zij hier niet van profiteren. Hierdoor kan er een pensioengat ontstaan. Het is goed hier rekening mee te houden.

We spreken van een pensioengat wanneer je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd om na het bereiken van de AOW-leeftijd rond te komen.

Binnen 2 minuten weet je wat hoeveel inkomen je later hebt

Voor wie is de Pensioenchecker?

Alle mensen die in Nederland pensioen opbouwen bij een pensioenuitvoerder, kunnen de app gebruiken. Wanneer je nog ergens anders pensioen opbouwt, kan de app dat niet altijd ophalen. In dat geval wordt je daadwerkelijke pensioen later hoger.

Wordt het voor jou tijd om eens werk te maken van je pensioen? Wij kunnen je helpen met het maken van een plan.
Wacht niet tot later, want later komt eerder dan je denkt!

De W van Wonen