Testament 

Is het verstandig een testament op te stellen? Stel dat jij en je partner gelijktijdig komen te overlijden door bijvoorbeeld een ongeval?
Wie zorgt er dan voor de kinderen?
En stel, dat een van ons langdurig in coma blijft, kan de ander dan alles nog regelen?

TESTAMENT OPMAKEN?

WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN?

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT

Regie over je leven

In een levenstestament staat wie tijdens je leven namens jou beslissingen mag nemen en waarover: alleen over je geld en andere bezittingen of ook over je medische en persoonlijke zaken?

Eventueel kun je verschillende vertrouwenspersonen aanwijzen, ieder met eigen bevoegdheden (bijvoorbeeld een voor de financiële zaken en een ander voor de medische). Het levenstestament blijft gelden, ook als je zelf niet meer in staat bent je belangen te behartigen. Zo hou je de regie over je leven, als je zelf niet (meer) kunt beslissen. Het levenstestament eindigt als je overlijdt.

WANNEER HEB JE EEN LEVENSTESTAMENT NODIG?

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin je een levenstestament nodig kunt hebben.
Het kan zijn dat je, bijvoorbeeld na een ongeluk, in coma ligt of ernstig verlamd of verzwakt bent.
Ook is het mogelijk dat je geestelijk achteruit gaat. In al die gevallen ben je niet langer in staat om zelf je financiële of medische belangen te behartigen.

WANNEER GAAT EEN LEVENSTESTAMENT IN?

In het levenstestament staat opgenomen vanaf welk moment de bevoegdheden van uw vertrouwenspersoon in werking treden:

 1. Direct na ondertekening van de akte. Dat zou betekenen dat de door jou aangewezen persoon meteen namens jou mag optreden, ook al mankeer je nog niets.
  Of;
 2. Als een arts een verklaring heeft afgelegd dat je zelf niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen ten gevolge van lichamelijke zwakte of wilsonbekwaamheid.
WAT ALS JE GEEN TESTAMENT HEB?

Als je niet langer in staat bent om je eigen belangen te behartigen (bijvoorbeeld omdat je in coma ligt of dement bent) en je hebt geen levenstestament, dan kan de rechter op verzoek je vermogen onder bewind stellen. De rechter wijst dan een bewindvoerder aan die je vermogen mag beheren. De rechter kan een familielid benoemen tot bewindvoerder, maar kan ook besluiten een buitenstaander te benoemen. Deze bewindvoerder mag alleen het vermogen beheren. Voor ingrijpende beslissingen, zoals de verkoop van een woning of het doen van een schenking, moet apart een machtiging worden gevraagd aan de rechter. Bovendien moet de bewindvoerder jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter.

Gaat het om het nemen van beslissingen op medisch gebied, dan kan de rechter daarnaast een mentor benoemen. Dat kan dezelfde persoon zijn als de bewindvoerder, maar dat hoeft niet.

ALS JE GETROUWD BENT, HEB JE DAN WEL EEN LEVENSTESTAMENT NODIG?

Vaak wordt er gedacht dat de eigen partner namens jou mag beslissen, als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Heb je dat niet vooraf vastgelegd in een levenstestament, dan zal je partner niet namens jou het huis kunnen verkopen of aan de bankrekening kunnen komen als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Je partner zal dan alsnog een bewind moeten aanvragen bij de rechter en moeten aangeven dat hij/zij zelf wel bewindvoerder wil zijn.

Ben je dus getrouwd en heb je samen een huis, dan kun je het huis niet zo maar verkopen als er onverhoopt iets met je partner gebeurt.

VERSCHIL TUSSEN EEN VOLMACHT EN EEN LEVENSTESTAMENT

Verschillende soorten volmachten

De wet kent twee soorten volmachten:

 1. Een algemene volmacht. De gevolmachtigde is bevoegd om alle rechtshandelingen namens de volmachtgever te verrichten. Uitzonderingen moeten uitdrukkelijk worden uitgesloten.
 2. Een bijzondere volmacht. Deze wordt verleend voor het verrichten van een vooraf bepaalde specifieke handeling.

In verschillende situaties kan er een volmacht worden verleend, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een nalatenschap of de verkoop van een woning.

In een levenstestament verleen je zelf een of meerdere volmachten en bepaal je zelf wie er namens jou mag optreden, ingeval je daar zelf niet langer toe in staat bent. Degene die u in het levenstestament tot gevolmachtigde benoemt, wordt ook wel eens de vertrouwenspersoon genoemd.

Volmachten in een levenstestament

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Deze worden gebundeld in één akte. Deze volmachten kunnen zowel algemene als bijzondere volmachten zijn. Het is belangrijk dat de bevoegdheden van de gevolmachtigde(n) van je levenstestament duidelijk zijn aangegeven.

EUTHANASIE EN HET LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is ook zinvol als je bepaalde wensen hebt ten aanzien van het levenseinde, bijvoorbeeld euthanasie. Als je je wensen en de voorwaarden waaronder helder opschrijft is het voor een arts duidelijk wat je wilt. Dit is belangrijk als de situatie zich voordoet dat je zelf niet meer in staat bent om het euthanasieverzoek met de arts te bespreken. Als je een euthanasieverklaring hebt, is het belangrijk te weten of je eigen huisarts deze wens wil honoreren of dat je wellicht op zoek moet naar een andere arts. Je moet er wel rekening mee houden dat jouw dokter een zorgvuldige afweging zal maken als de situatie zich voor gaat doen. Hij moet zich daarbij houden aan de euthanasiewet. Het kan zijn dat de arts jouw verzoek niet uitvoert, omdat uit het verzoek niet duidelijk genoeg blijkt in welke situatie je precies euthanasie wilt. Ook mag en zal de dokter geen euthanasie uitvoeren als je mondeling of met je gedrag duidelijk maakt dat je geen euthanasie (meer) wilt. Jouw uiting op dat moment is belangrijker dan wat je eerder in een schriftelijk euthanasieverzoek hebt aangegeven. Dit wil nog wel eens voorkomen wanneer iemand lijdt aan dementie. 

BEREID JE GOED VOOR!
VRAAG “MIJN TESTAMENT” AAN

 • ;WAT IS EEN TESTAMENT?
 • ;WAAROM EEN TESTAMENT OPSTELLEN?
 • ;ERFBELASTING EN VRIJSTELLINGEN 2023.
 • ;WAAROM EEN EXECUTEUR?
 • ;SCHENKVRIJSTELLINGEN KINDEREN.
 • ;TE BETALEN SCHENBELASTING.
 • ;WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?
 • ;DEMENTIE EN WILSBEKWAAM.
 • ;EIGEN BIJDRAGE OPNAME VERZORGINGSTEHUIS.
 • ;SAMENWONEN/TROUWEN VANAF 2018.

Klik op de downloadknop om Mijn testament op te vragen. Het is gratis!

WAT IS EEN TESTAMENT

Regie over je nalatenschap

Je kunt in een testament mensen toevoegen, bijvoorbeeld een samenwoon­partner, of bepaalde erfgenamen meer geven en andere minder. Je kunt ook bepaalde erfstukken of geldbedragen toewijzen aan bepaalde personen of aan een goed doel (legatarissen). En je kunt kosten besparen door iets aan de kleinkinderen te geven.

ONTERVEN

Wil je dat een wettelijke erfgenaam niets erft? Dan kun je hem of haar onterven.
Kinderen kunnen dan altijd nog hun legitieme portie opeisen, namelijk de helft van hun normale erfdeel.

SCHOONZOON / DOCHTER UITSLUITEN

Is je kind vóór 2018 getrouwd of vóór 2018 een partnerschap aangegaan? Dan heeft je kind nog een ouderwetse, volledige gemeenschap van goederen. Jouw erfenis valt daar ook in tenzij er een uitsluitingsclausule in je testament staat. Het gevolg van deze clausule is dat je erfenis niet in de gemeenschap valt. Dankzij de uitsluitingsclausule heeft je schoonkind dus geen recht op jouw erfenis. Daarom wordt dit ook wel “het uitsluiten van de koude kant” genoemd.

Soorten uitsluiting:

1) Harde uitsluitingsclausule
2) Zachte uitsluitingsclausule
3) Onvoorwaardelijke insluitingsclausule
4) Voorwaardelijke insluitingsclausule
5) Zachte tweetrapsmaking
6) harde tweetrapsmaking
7) Schenking met uitsluitingsclausule

Maak een afspraak met een notaris voor de juiste clausule.

OPNAME ABWZ CLAUSULE: OPNAME VERPLEEGTEHUIS

Tegenwoordig moet je de overwaarde van je huis “opeten” wanneer je in het verpleeghuis belandt. Gelukkig kun je daar wat aan doen door een AWBZ clausule op te nemen in je testament. Daarmee kun je als echtpaar duizenden euro’s zorgkosten besparen!

stel: langstlevende wordt opgenomen in het verzorgingstehuis en er is geen testament: Overwaarde huis wordt dan box 3 vermogen waardoor de eigen bijdrage hoger wordt. Het zgn. “opeten eigen huis”.

Maar alleen een stukje tekst in je testament is niet voldoende om onder de eigen bijdrage uit te komen.

Door opname van de AWBZ clausule en een levenstestament wordt dit vermeden.

Onderstaande video legt het helemaal uit!

Kijk hiervoor deze video.

OPVULLEGAAT of AFVULLEGAAT

Opvullegaat:
Een opvullegaat is een clausule die je als echtpaar kunt opnemen in je testament. Daarmee stel je de erfbelasting uit van het eerste overlijden naar het tweede overlijden.

Afvullegaat:
Het verschil tussen een opvullegaat en een afvullegaat is dat de laatste nog een stapje verder gaat. Heb je de vrijstellingen voor de erfbelasting helemaal opgevuld? Dan heeft elke erfgenaam daarboven twee schijven van 10% en 20% erfbelasting. Je wilt niet dat één van de erfgenamen 20% betaalt terwijl een andere erfgenaam nog ruimte heeft in de 10% schijf. Het afvullegaat zorgt er voor dat je alle schijven optimaal afvult. Daarom heet het een afvullegaat.

Wil je er meer over weten?  kijk deze video

SAMENGESTELD GEZIN EN ERFENIS

Verschillende familiesituaties
We kennen vele gezinsvormen en familiesituaties. Bij trouwen, een partnerschap aangaan of samenwonen kiezen mensen voor elkaar. Door scheiding en overlijden, gevolgd door hertrouwen en nieuwe gezinsconstructies worden mensen met elkaar verbonden die niet altijd voor elkaar gekozen hebben. Ook op juridisch vlak.

Er zijn vele aandachtspunten bij het regelen van je nalatenschap als je hertrouwd bent – of dat nu na scheiding of overlijden is. Ga daarom altijd naar een notaris om je goed te laten adviseren.

BELASTING BESPAREN

Er zijn verschillende manieren om erfbelasting te besparen met een testament, bijvoorbeeld door erfdelen te vergroten of te verkleinen, of de erfenis over meer personen te verdelen. Veel grootouders vinden het fijn om iets aan de kleinkinderen te geven. Daarmee besparen ze ook erfbelasting, ­omdat hun vrijstelling even groot is als die van een kind.

Wil je goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden op het gebied van levenstestament en het testament bij overlijden zijn?

Neem dan contact met ons op.
Je kan dan goed voorbereid het gesprek met een notaris aan!

De W van Wonen